Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
§ 1. Definicje
1.    Adres siedziby Sprzedawcy:
al. Piastów 48,
70-311 Szczecin.
2.    Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.    Formularz reklamacji – formularz dostępny[MJ1]  w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie reklamacji.
4.    Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności. 
5.    Formularz zwrotu – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dokonanie zwrotu Towaru.
6.    Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
7.    Konsument – klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
8.    Klient – usługobiorca, konsument, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę.
9.    Konto – usługa elektroniczna, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów. 
10. Elektroniczny Koszyk – elektroniczna lista Towarów wybranych przez Klienta podczas korzystania z Formularza zamówienia.
11. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie komentarzy oraz gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.
12. Przewoźnik – firma kurierska.
13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016 Nr 119, str. 1.
14. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem wydawnictwosklep.zut.edu.pl.
15. Sklep Internetowy – strona internetowa pozwalająca na dokonanie zakupu Towaru Sprzedawcy drogą elektroniczną, dostępny pod adresem elektronicznym wydawnictwosklep.zut.edu.pl.
16. Sprzedawca/Usługodawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Wydawnictwo Uczelniane
al. Piastów 48, 70-311 Szczecin
tel. 91 449 40 90
e-mail: wydawnictwosklep@zut.edu.pl
NIP 852-254-50-56,
REGON 320588161.
17. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
18. Umowa – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
21.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 
§ 2. Postanowienia ogólne
1.        Sklep Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.       Właścicielem Sklepu Internetowego jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
3.       Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest za pomocą drogi listownej pod adresem: Wydawnictwo Uczelniane ZUT, al. Piastów 48, 70-311 Szczecin: drogą elektroniczną (mailową) pod adresem: wydawnictwosklep@zut.edu.pl., drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 91 449 40 90 w godzinach (7:05-14:55), bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
4.       Regulamin skierowany jest do Klientów.
5.       Do korzystania ze Sklepu niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową oraz włączona obsługa plików cookies. Ponadto do składania Zamówień niezbędne jest również aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6.       Sklep Internetowy wydawnictwosklep.zut.edu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet na rzecz Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
7.       Towarem oferowanym przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są książki oraz czasopisma wydawane przez pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
8.       Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
9.       Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
10.    Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży zamawianego Towaru ze Sprzedawcą. Cena Towaru widoczna w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia na stronie Sklepu jest wiążąca. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
11.     Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
12.    Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.
13.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
14.    Sklep realizuje Zamówienia złożone o dowolnej porze dnia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu – od godziny 7:00-15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15:00, soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
15.    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Towarów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
16.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania,
c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e)       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
§ 3.  Zawieranie umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym
1.        Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
2.       W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, system zamieszczania opinii.
3.      Świadczenie Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
        a) Formularz Zamówienia
1.    Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
2.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
3.    Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
4.    Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i kończy się z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta albo wcześniej, tj. z chwilą rezygnacji ze składania zamówienia.
5.    Warunkiem realizacji każdego z zamówień jest kompletne i prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.
6.    Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. 
7.    Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty na stronie Sklepu Internetowego.
8.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych, jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu i kosztów dostawy.
9.    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym Formularzu Zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
10. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży na odległość – w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
11. Umowę traktuje się jako zawartą, w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego Formularza Zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dane Sprzedawcy.
13. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
a) Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
b) Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
14. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 14 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
15. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy. Ulega ona zakończeniu z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
b) Konto
1.        Zamówienia można składać przez stronę sklepu internetowego poprzez konto klienta.
2.       Założenie konta jest bezpłatne.
3.       Rejestracja i założenie Konta następuję poprzez wypełnienia Formularza rejestracji przez Klienta i kliknięcie pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzenie woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail.
4.       W Formularzu Rejestracji należy podać dane takie jak: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło.
5.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
6.      Usługa konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w drodze ustalonego w Regulaminie kontaktu – w każdej chwili bez podania przyczyny.
c) system zamieszczania opinii
1.        Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
2.       Po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto – może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych Towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych Towarów jest dobrowolna i nieodpłatna.
3.       W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww. Oceny.
4.       W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną z limitowaną ilością znaków słownych.
5.       Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
6.       Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
7.       Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
8.       Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
9.       Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
10.    Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 
§ 4. Płatność
1.    Za usługi oferowane przez Sprzedawcę należne mu są kwoty zgodne ze wskazanymi w Sklepie Internetowym.
2.    Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
3.    Opłata za realizację Usługi będzie wyświetlana po wybraniu Towaru oraz sposobu dostawy. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
4.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia. Sklep Internetowy przekierowuje Klienta do systemu płatności.
5.    Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
6.    Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Sprzedawca przystępuje do realizacji Usługi.
7.    Sprzedawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
8.    Dopuszczalna jest również zapłata w trybie przelewu na konto Sprzedawcy. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta w toku składania Zamówienia, po zakończeniu tej procedury na podany adres wysyłana jest do niego wiadomość e-mail z numerem rachunku bankowego. W tytule zapłaty Klient winien podać wskazany w wiadomości numer zamówienia.
9.    Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://wydawnictwosklep.zut.edu.pl/pl/payments.html.
 
§ 5. Dostawa
1.       Na elektronicznym Formularzu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru i każdorazowo jest informowany o kosztach dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2.      Towar zostanie przekazany przez Sprzedawcę do nadania podmiotowi świadczącemu przesyłki kurierskie dopiero po zaksięgowaniu łącznej ceny.
3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
4.      W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
5.      W sytuacji wskazanej w ust. 4, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar, pomniejszoną o koszt dostawy.
6.      Koszt dostawy Towaru jest ustalany w trakcie procesu składania Zamówienia i uzależniony od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.

  1. Zamówiony Towar Sprzedawca dostarcza Klientowi za pomocą firm kurierskich oraz poczty polskiej.
  2. Termin nadania Zamówienia do Klienta jest uzależniony od skompletowania składników paczki i wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki, jednak zrzeka się odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską.
  4. W przypadku, gdy ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu Sprzedawca, istnieje ryzyko wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz umieści informację w tym zakresie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Za okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się w szczególności utrudnienia w dostawach powstałe na skutek działania siły wyższej (epidemie, powódź, pożar itp.).
  5. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient jest bezpośrednio informowany o tym fakcie, jak również związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. W przypadku braku zgody ze strony Klienta na wydłużenie czasu realizacji, może on całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też dokonać rezygnacji tylko z tej pozycji, która wydłuża czas samej realizacji.

12.   Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://wydawnictwosklep.zut.edu.pl
13.   Dostawa Towaru ma miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
§ 6. Prawo do odstąpienia
1.        Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientom będącym konsumentami.
2.       Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.
3.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
4.       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wzór jest też również dostępny na stronie Sklepu Internetowego w zakładce formularze.
6.       Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.
8.       Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa. Odstąpienie powinno zostać dokonane poprzez zastosowanie środków kontaktu Klienta ze Sprzedawcą wskazanych w Regulaminie.
9.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
10.    W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument otrzyma zwrot płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
11.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
12.    Konsument powinien niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy odesłać Towar na adres siedziby Sprzedawcy.
 
§ 7. Reklamacje
1.        Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2.       Jeżeli Towar posiada wady, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady poprzez zastosowanie środków kontaktu Klienta ze Sprzedawcą wskazanych w Regulaminie.
a)      za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
b)      w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres  wydawnictwosklep@zut.edu.pl.
3.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b)    żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową;
c)    danych kontaktowych Klienta składającego reklamację;
d)    dokumentacji wady Towaru ze  zdjęciem i dokładnym opisem wady.
4.       Wymogi podane w ust. 3 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem. Przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5.       Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako uznanie reklamacji.
6.       W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
7.       Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
8.       Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu Internetowego Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę – o ile naprawa albo wymiana są możliwe lub nie wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z powyższych żądań Klient ma prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny albo może od umowy odstąpić.
9.         W przypadku uwzględnienie reklamacji Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem całości lub części płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 
 § 8. Obowiązki Sprzedawcy
 
1.    Sprzedawca zobowiązuje się do dążenia aby dostęp do Sklepu Internetowego był nieprzerwany oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji.
2.    Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że dostępność, jakość oraz bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu Internetowego uzależnione są od stosowanych przez Klienta rozwiązań informatycznych.
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Strony i Usług.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.
5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 
§ 9. Dane Osobowe
1.        Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartę płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
5.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich kontroli, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.       We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą wskazaną w Regulaminie.
7.       Dane osobowe podane przez Klienta wykorzystywane będą jedynie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi.
8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
9.       W przypadku ponownego składania zamówienia przez tego samego Klienta, formularz zamówienia może wypełniać się automatycznie, a dane Klienta mogą być przechowywane na jego urządzeniu.
10.   Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
§ 10**. Pozasądowe rozstrzyganie sporów**
1.        Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, Strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać polubownie, w drodze rozmów.
2.       Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
3.       W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, przed wszczęciem sporu sądowego może on skorzystać ze wskazanych w niniejszym paragrafie możliwości porozumienia ze Sprzedawcą.
4.       Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie o Inspekcji Handlowej.
5.       Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej – zgodnie z treścią ustawy o Inspekcji Handlowej.
6.       Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu ze Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów, Federacji konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
7.       Klient może skorzystać z Internetowej unijnej platformy rozwiązywania konfliktów ODR dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
8.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz ich zasady dostępu dostępne są na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, UOKIK oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
§ 11. Postanowienia końcowe
1.        Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin.
2.       Skorzystanie z usług oferowanych przez Sklep Internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.
3.       Do zawieranych umów sprzedaży stosuje się zawsze regulamin o treści obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
4.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmiany zakresu, a także form świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) zmian koniecznych do wprowadzenia w związku z treścią wydanego orzeczenia Sądu lub decyzji organu administracji;
c) przyczyn organizacyjnych, spowodowanych: zmianami przedmiotu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. w szczególności zmian w zakresie oferowanego asortymentu, wprowadzeniu nowych usług; zamianami w zakresie danych teleadresowych Sprzedawcy, nazwy Sprzedawcy oraz formy prawne prowadzenia działalności; zamianami w zakresie płatności, sposobów dostarczania rzeczy; zmianami technicznymi funkcjonowania sklepu internetowego;
5.       Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej sklepu. W przypadku nie zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej wersji.
6.       Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
7.       W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienie to uważa się za nieważne, a w jego miejsce zastosowanie mają odpowiednie normy powszechnie obowiązujące.
8.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
9.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.
10.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 sierpnia 2022 roku.
 
Załącznik nr 1
Klauzula Informacyjna

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel